Home
Actueel
Visie
Aanpak
Werkwijze
Aanbod
Partners
Referenties
Contact
Referenties

RIWIS

“Van Reactief naar Proactief (zorg)Ondernemerschap ”

Ervaringsterreinen:
1. Persoonlijke training hoog kader leden: Training Persoonlijke Veranderkunde in relatie     tot Persoonlijke Positionering.
2. Persoonlijke coaching van kader- en middenkaderleden.
3. In-company training Veranderkunde van kader-, middenkaderleden en sleutelfunctionarissen ten behoeve van een totale cultuuromslag van reactief werken naar werken vanuit het klantperspectief binnen de dynamische context van het ondernemerschap in de Zorg.

Op alle drie specifieke wijzen van training hebben wij de inzet van de Zorg/WerkBeweging als bijzonder effectief ervaren. Er is bij de Zorg/WerkBeweging sprake van een hoge mate van kennis van de specifieke cultuur en persoons-kenmerken binnen organisaties als geheel en de individuele professionals daarbinnen. Deze kennis vertaalt zich in een goed inzicht en kennis van beïnvloedingsinstrumentaria bij de trainers op basis waarvan zij de bewustwording en veranderbereidheid/ noodzakelijkheid tot stand kunnen brengen.

Er wordt door de trainers van de Zorg/WerkBeweging een goede verbinding gelegd tussen het organisatiebelang, de organisatiekoers/-strategie, de leiderschapsstijlen en de daarbij behorende gewenste en noodzakelijke competenties van de individuele professionals daarbinnen. Sterk punt daarbij is dat er naast kennisoverdracht vooral wordt gewerkt aan de proactieve rol die medewerkers daarin zelf moeten gaan innemen.
Medewerkers/ cursisten wordt in een interactieve vorm geleerd om zelf de actor te zijn en te durven zijn in de benodigde (cultuur) veranderingen. Deze veranderingen kunnen zich uiteraard op diverse echelons bevinden: .binnen de totale organisatie, binnen het eigen team, maar ook ten aanzien van individuele vraagstukken van de professional zelf.

De wijze van training en de aangeboden lesstof/ bronnen wordt op zeer gevarieerde en inspirerende wijze door de trainers van de Zorg/WerkBeweging overgedragen. Daarbinnen worden de cursisten steeds teruggebracht naar en verantwoordelijk gesteld voor het eigen handelen en de eigen competenties. De trainers zijn tevens in staat om op basis van de specifieke vragen van de deelnemers gedurende de training het programma aan te passen. Zij zijn creatief en flexibel.Binnen Riwis heeft het geleid tot de gewenste cultuuromslag van een patriarchaal aangestuurde organisatie met een hoge mate van passiviteit en reactiviteit van de medewerkers naar een dynamische en ondernemende werkcultuur. De medewerkers van Riwis zijn erg tevreden over de wijze van training en de effecten die het voor hen als individuele medewerkers binnen hun rol als teamlid heeft gehad. Bij persoonlijke leervragen wordt nog steeds een beroep op de Zorgbeweging gedaan in de vorm van individuele coaching.

Om de cultuuromslag binnen Riwis ook in de komende tijd te borgen wordt de samenwerking met de Zorgbeweging gedurende het komende jaar voortgezet door de trainers in te zetten als ondersteuner van het middenkader.

Resumerend: de diverse trainingsvarianten van de Zorg/WerkBeweging zijn van hoge kwaliteit, zijn effectief en dragen bij tot een goede bewustwording van ondernemerschap binnen de bedrijfscultuur.


Apeldoorn, 21 mei 2012
E. ten Have-Weustenenk MSM

Universiteit Maastricht

Testimonial Petra Uittenbogaard (38), projectmanager bij het cardiovasculaire onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht (CARIM): “Ik maakte kennis met Margot en met De Zorgbeweging in mijn functie als adviseur van de Raad van Bestuur bij een groot ziekenhuis. Op mijn bord lagen destijds complexe dossiers op het gebied van strategische samenwerking en differentiatie van het zorgaanbod. Hoewel ik mijn adviesvaardigheden in diverse functies in de gezondheidszorg had ontwikkeld, liep ik vast in mijn ambitie en betrokkenheid.
Margot bood mij een plek in de leergang, als beleidsadviseur tussen zorgmanagers en bestuurders. Daar leerde ik bewuster te worden van mijn kwaliteiten en mijn handelen, dat tot dan toe vooral vanuit mijn intuïtie werd bepaald.
Aansluitend aan de leergang verandermanagement bleef Margot nog een tijd mijn coach. De cultuuromslag in het team waarbinnen ik werkte, kon ik niet bewerkstelligen.

Dankzij de coaching vond de omslag in mijzelf plaats. Ik koos uiteindelijk voor een kleinere organisatie-eenheid, waarbinnen mijn kwaliteiten beter tot hun recht kwamen en waar mijn energie leidde tot concrete resultaten.

“ Margot is een flexibele leermeester in de veranderkunde. Zij past de inhoud van de training aan, aan de dynamiek in de deelnemersgroep. Dat betekent dat het theoretisch-inhoudelijke kader soms naar de achtergrond verschuift, omdat het groepsproces op zich leerzamer is voor de deelnemers.

Door de interactieve werkvormen in een kleine, vaste groep en het gebruik van verschillende werkmaterialen rondom een thema, wordt er voortdurend een beroep gedaan op het eigen initiatief en de zelfreflectie van de cursisten. Dat maakt de bijeenkomsten rondom de verschillende modules steeds weer tot een bijzondere ontmoeting en tot een beklijvende ervaring.

Maastricht, 30 mei 2012

LEF groep

Vier jaar geleden was ik sector-manager van de Brede Welzijnsstichting in Geldrop-Mierlo. Wij hebben toen organisatiebreed een leertraject uitgezet met als doel de visie, missie en waarden te leven in het dagelijks werk; in de omgang met cliënten, met elkaar en met externe samenwerkingspartners.

Ik heb de kracht van de beweging ervaren om tegelijkertijd met de hele organisatie eenzelfde traject te lopen en daarin als Managementteam het voorbeeld te geven.

Ik heb de kracht ervaren van de gezamenlijke taal, die we door deelname aan het traject ontwikkelden. Daardoor konden we woorden geven aan cultuur aspecten van de organisatie en erover met elkaar in gesprek gaan. Het achterste van je tong laten zien, naar waarheid handelen, ieders deelname is van belang, niet zorgen voor, maar zorgen dat….

Ik heb de kracht ervaren van op verschillende manieren met training bezig te zijn: in een trainigssituatie in mijn eigen managementteam, in coaching on the job tijdens teamoverleg en in individuele coachingsgesprekken incidenteel.

Ik heb de kracht ervaren van de Zorg/WerkBeweging

Dat zij in staat zijn om op een uitnodigende manier echte ontmoeting in de organisatie te creëren,

  • Waarin mensen niet praten over, maar praten vanuit,
  • Waarin iedereen kan insteken en aanhaken op zijn eigen niveau
  • Vanuit een coachende en prikkelende stijl
  • Waarin binnen een theoretisch kader
  • Mensen het gesprek met elkaar aangaan
  • Over hoe ze met elkaar, met hun cliënten en met hun netwerkpartners om willen gaan.
  • Dat heeft uiteindelijk in de organisatie opgeleverd dat mensen werkten met meer plezier. Dat mensen meer de regie over hun eigen werk terug kregen.

Ik heb de Zorg/Werkbeweging ervaren als een organisatie die:
flexibel in kan spelen op wat iedere specifieke groep of situatie vraagt.

  • tussentijds goed af kan stemmen, een relatie aangaat met de opdrachtgever, vanuit het besef dat je niet zo maar een cursus geeft, maar dat je een fundamenteel veranderingsproces in beweging zet van cultuurverandering en - bewustzijn.


Jeannette van Lanen 2013
Sector manager

NRG

NRG is als nucleaire dienstverlener en exploitant van de kernreactor in Petten gericht op continue verbeteren van onze prestaties en bedrijfsvoering.
Veiligheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en open communcatie behoren tot onze kernwaarden. De WerkBeweging speelt al vele jaren een belangrijke rol in onze 'lerende organisatie'en draagt met trainingen, coaching en ontwikkeltrajecten bij aan een open en veilige 'leer-en ontwikkelomgeving'voor management en medewerkers.

NRG Directeur Rob Stol: 'de werkwijze van Margot Tolsma is zowel plezierig als effectief: zij weet mensen te inspireren tot verandering en het vertrouwen te geven uit hun comfort zone te komen. Mensen worden op een rustige en plezierige wijze uitgenodigd om zonder oordeel naar hun eigen gedrag te kijken en zelf te onderzoeken en uitvinden hoe zij kunnen werken aan aanpassing van houding en gedrag'.
NRG zet De WerkBeweging in bij zowel individuele als team coaching, het trainen van leidinggevenden bij o.a. de functionerings-en beoordelingscyclus als ook bij de ontwikkeling van young potentials.

Graag bevelen wij De WerkBeweging aan als bureau dat in staat is organisaties bij te staan bij complexe veranderings-of verbetertrajecten.

5 juni 2012